Algemene voorwaarden

Hieronder volgen enkele belangrijke punten uit de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Correspondentie

Correspondentie per E-mail wordt evenals correspondentie per fax als schriftelijk beschouwd.

Aanbiedingen

Alle door ons gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen

De vermelde prijzen zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Alle prijzen en tarieven zijn in euro's en inclusief BTW.

Afkoelingsperiode

Na ontvangst van het produkt, heeft de consument een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het produkt te retourneren, mits in de originele staat. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de "niet goed-geld terug" regeling. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.

Niet goed-geld terug

De aanbieder staat ervoor in dat de geleverde produkten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. De aanbieder betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de produkten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde produkten. De consument kan de aanbieder ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de consument zijn klacht kenbaar heeft gemaakt bij de aanbieder. De consument is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij de aanbieder. De consument zal de ontvangen produkten direct na melding en voor rekening van de aanbieder terugzenden.

Levering

Levering geschiedt franco vanaf 24 flessen in de regio. Bij kleinere orders vindt overleg plaats over levering. Wij behouden zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen. Wij behouden ons het recht voor, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen.

De aanbieder zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen met de consument overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, moet de aanbieder de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de consument terugbetaald. Indien de consument ten gevolge van de overschrijding van de leverdatum aantoonbare schade lijdt, is de aanbieder verplicht tot vergoeding van deze schade.

Reclames

De afnemer is verplicht de zending direct bij aflevering en zo volledig mogelijk doch in elk geval op de volgende werkdag op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele beschadigingen en/of gebreken van de inhoud dienen, indien deze bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur, en/of het vervoersdocument vermeld te worden.

Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van leverancier tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Levertijd

Leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren.

Overmacht

Indien leverancier door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Aansprakelijkheid

Leverancier is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van leverancier. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Leverancier is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door leverancier geleverde goederen, is leverancier niet aansprakelijk.